Dầu khí có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Ngành dầu khí luôn là ngành mũi nhọn của các quốc gia ngoài lợi ích kinh tế của nó mang lại mà còn là nguồn năng lượng cần thiết cho cuộc sống. Công nghệ khai thác, vận chuyển, lọc dầu và sử dụng khí của Việt Nam đã có sự cải thiện đáng kể về nhiều mặt sau khi hợp tác và học hỏi ở các nước có ngành công nghiệp lọc dầu phát triển hơn, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, tư vấn công nghệ và chuyển giao kỹ thuật mới trong hoạt động khai thác dầu khí.

0976677766