AUWII/ TRUNG QUỐC

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: rE450, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: rE450 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để bảo...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: rE350, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: rE350 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để bảo...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: rE250, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: rE250 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để bảo...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: rE200, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: rE200 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để bảo...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: rE150, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: rE150 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để bảo...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: tE5, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: tE5 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để bảo...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: tE4, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: tE4 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để bảo...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: tE3, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: tE3 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để bảo...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: tE2, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: tE2 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để bảo...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: tE1, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: tE1 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để bảo...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: rE5, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: rE5 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: rE4, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: rE4 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: rE3, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: rE3 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: rE2, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: rE2 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: rE1, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: rE1 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: sE5α, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: sE5α Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: sE4α, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: sE4α Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: sE3α, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: sE3α Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: sE2α, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng Model: sE2α Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: sE5, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng  Model: sE5 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: sE4, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng  Model: sE4 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: sE3, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng  Model: sE3 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: sE2, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng  Model: sE2 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng, Model: sE1, hãng: AUWII/Trung Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller dạng đứng  Model: sE1 Hãng: AUWII/Trung Quốc Đặc điểm: Dễ vận hành, cấu trúc nhỏ gọn; Bể nước PVC kín, ngăn ngừa ô nhiễm, Bộ lọc bên ngoài tùy chọn; Công tắc dòng chảy tùy chọn, để...

Click me
0976677766