Cleaver Scientific- Anh

Máy lai chuỗi axit nucleic bằng tia UV, Model:CL-508, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh

Máy lai chuỗi axit nucleic bằng tia UV, Model:CL-508, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh Model: CL-508 Hãng:...

Tủ thao tác mini, Model:CSL-UVCABMTY4$, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh

Tủ thao tác mini, Model:CSL-UVCABMTY4$, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh Model: CSL-UVCABMTY4$ Hãng: Cleaver Scientific/ Anh...

Tủ thao tác mini, Model:CSL-UVCABMTY4, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh

Tủ thao tác mini, Model:CSL-UVCABMTY4, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh Model: CSL-UVCABMTY4 Hãng: Cleaver Scientific/ Anh...

Tủ thao tác mini, Model:CSL-UVCABMINI$, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh

Tủ thao tác mini, Model:CSL-UVCABMINI$, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh Model: CSL-UVCABMINI$ Hãng: Cleaver Scientific/ Anh...

Tủ thao tác UV mini, Model: CSL-UVCABMINI$, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh

Tủ thao tác mini, Model: CSL-UVCABMINI$, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh Model: CSL-UVCABMINI$ Hãng: Cleaver Scientific/ Anh...

Tủ thao tác PCR, Model: CSL-UVCABTY4$, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh

Tủ thao tác PCR, Model: CSL-UVCABTY4$, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh Model: CSL-UVCABTY4$ Hãng: Cleaver Scientific/...

Tủ thao tác PCR, Model: CSL-UVCABTY4, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh

Tủ thao tác PCR, Model: CSL-UVCABTY4 , Hãng: Cleaver Scientific/ Anh Model: CSL-UVCABTY4 ...

Tủ thao tác PCR, Model: CSL-UVCAB$, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh

Tủ thao tác PCR, Model: CSL-UVCAB$, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh Model: CSL-UVCAB$ Hãng: Cleaver Scientific/...

Tủ thao tác PCR, Model: CSL-UVCAB, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh

Tủ thao tác PCR, Model: CSL-UVCAB, Hãng: Cleaver Scientific/ Anh Model: CSL-UVCAB Hãng: Cleaver Scientific/...

Bể gia nhiệt khô điện tử, Model: MBDB-01, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Bể gia nhiệt khô điện tử, Model: MBDB-01, Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: MBDB-01 Hãng: Cleaver Scientific/Anh ...

Máy ly mini tốc độ cao, Model: QUICKSPIN2, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy ly mini tốc độ cao, Model: QUICKSPIN2, Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: QUICKSPIN2 Hãng: Cleaver Scientific/Anh ...

Máy li tâm Mini multiFUGE , Model: CSL-MULTIFUGE, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy li tâm Mini multiFUGE , Model: CSL-MULTIFUGE, Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: CSL-MULTIFUGE Hãng: Cleaver Scientific/Anh ...

Máy ly mini tốc độ cao, Model: QUICKSPINPLUS, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy ly mini tốc độ cao, Model: QUICKSPINPLUS, Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: QUICKSPINPLUS Hãng: Cleaver Scientific/Anh ...

Máy ly tâm tốc độ cao, khuấy từ một trong một, Model: MAGFUGE, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy ly tâm tốc độ cao, khuấy từ một trong một, Model: MAGFUGE, Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: MAGFUGE ...

Máy khuấy từ kỹ thuật số CSL-DS, Model: CSL-DSTIR$, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy khuấy từ kỹ thuật số CSL-DS, Model: CSL-DSTIR$ , Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: CSL-DSTIR$ ...

Máy khuấy từ kỹ thuật số CSL-DS, Model: CSL-DSTIR, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy khuấy từ kỹ thuật số CSL-DS, Model: CSL-DSTIR, Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: CSL-DSTIR Hãng: Cleaver Scientific/Anh...

Máy khuấy từ MINISTIR, Model: MINISTIR, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy khuấy từ MINISTIR, Model: MINISTIR, Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: MINISTIR Hãng: Cleaver...

Máy khuấy từ kĩ thuật số CSL-DHS, Model: CSL-DHOTSTIR, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy khuấy từ kĩ thuật số CSL-DHS, Model: CSL-DHOTSTIR , Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: CSL-DHOTSTIR​​​​ ...

Máy khuấy từ CSL-S, Model: CSL-STIR, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy khuấy từ CSL-S, Model: CSL-STIR, Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: CSL-STIR Hãng: Cleaver...

Máy khuấy nhiệt từ CSL-HS, Model:CSL-HOTSTIR$, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy khuấy nhiệt từ CSL-HS, Model: CSL-HOTSTIR$ , Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: CSL-HOTSTIR$ ...

Máy khuấy nhiệt từ CSL-HS, Model:CSL-HOTSTIR, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Máy khuấy nhiệt từ CSL-HS, Model: CSL-HOTSTIR , Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: ...

Bể  điều nhiệt có khuấy SWB, Model:SWB-20L-1$	, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Bể điều nhiệt có khuấy SWB, Model: SWB-20L-1$ , Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: SWB-20L-1$ ...

Bể  điều nhiệt có khuấy SWB, Model:SWB-10L-2$, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Bể điều nhiệt có khuấy SWB, Model: SWB-10L-2$ , Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: SWB-10L-2$...

Bể  điều nhiệt có khuấy SWB, Model:SWB-20L-1, Hãng: Cleaver Scientific/Anh

Bể điều nhiệt có khuấy SWB ,Model: SWB-20L-1 , Hãng: Cleaver Scientific/Anh Model: SWB-20L-1 ...

Click me
0976677766