KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT, MODEL: AX20, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT MODEL: AX20 HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học khép kín AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng hơi nước. Chất chỉ thị...

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT, MODEL: AX220, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT MODEL: AX220 HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học khép kín AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng hơi nước. Chất chỉ thị...

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT, MODEL: AX221, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT MODEL: AX221 HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học khép kín AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng hơi nước. Chất chỉ thị...

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT, MODEL: AX222, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT MODEL: AX222 HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học khép kín AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng hơi nước. Chất chỉ thị...

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT, MODEL: AX223, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT MODEL: AX223  HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học khép kín AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng hơi nước. Chất chỉ thị...

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT, MODEL: AX225, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG ƯỚT MODEL: AX225 HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học khép kín AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng hơi nước. Chất chỉ thị...

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG BẰNG ETHYLENE OXDE, MODEL: AX10, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG BẰNG ETHYLENE OXDE MODEL: AX10 HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng Ethylene Oxde. Chất chỉ thị...

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG BẰNG ETHYLENE OXDE, MODEL: AX110, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG BẰNG ETHYLENE OXDE  MODEL: AX110 HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng Ethylene Oxde. Chất chỉ thị...

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG BẰNG PLASMA, MODEL: AX91, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG BẰNG PLASMA MODEL: AX91 HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng Plasma. Bên trong ống, có một...

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG BẰNG PLASMA, MODEL: AX92, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG BẰNG PLASMA MODEL: AX92 HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng Plasma. Bên trong ống, có một...

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG BẰNG PLASMA, MODEL: AX93, HÃNG: KORDON/EU

ỐNG CHỈ THỊ SINH HỌC CHO TIỆT TRÙNG BẰNG PLASMA MODEL: AX93 HÃNG: KORDON/EU Mô tả : Các chỉ thị sinh học AXIS được phát triển để kiểm soát quá trình khử trùng bằng Plasma. Bên trong ống, có một...

Click me
0976677766